Service

客戶服務

客服團隊服務核心

隨時聯繫並請聽建議,及時排除問題的能力。成為客戶與成舍的溝通橋樑,達到百分百的滿意度。

詹美珠

TEL : 02-2501-3278 ext.209

FAX : 02-2501-3387

廖添發

TEL : 02-2501-3278 ext.207

FAX : 02-2501-3387

卓映辰

TEL : 02-2501-3278 ext.202

FAX : 02-2501-3387


  • 免付費諮詢電話 0809-080-158

線上諮詢
空間規劃等問題,請填寫表單或直接撥打免付費專線